Jesteś tutaj: Strona główna / Abecadło zachowań w sytuacji kryzysowej

Abecadło zachowań w sytuacji kryzysowej

Data powstania: 2014-04-03 08:35
Data modyfikacji: 2014-06-24 20:15

JAK  PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA WYPADEK KATASTROFY LUB KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

W  przypadku wystąpienia katastrofy technicznej lub klęski żywiołowej służby ratownicze oraz władze lokalne będą starały się pomóc każdemu kto tej pomocy będzie potrzebował. Niestety w większości sytuacji kryzysowych liczba poszkodowanych jest znacznie większa od liczby ratowników, którzy nie są w stanie udzielić pomocy wszystkim w tym samym czasie. Dlatego ważne jest aby przygotować się wcześniej i samemu zadbać o swoje bezpieczeństwo.


SPRAWDŹ CO TOBIE I TWOJEJ RODZINIE ZAGRAŻA I NAUCZ SIĘ JAK PRAWIDŁOWO REAGOWAĆ NA TE ZAGROŻENIA:
• sprawdź na jakie zagrożenia narażona jest Twoja rodzina i dom: w tym celu możesz    skontaktować  się ze stanowiskiem odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe  w Urzędzie Gminy
• naucz się rozpoznawać rodzaje sygnałów alarmowych,dowiedz się w jaki sposób są   ogłaszane i odwoływane,pomoże Ci w tym dołączona tabela
• naucz Swoje dzieci kiedy należy wezwać Straż Pożarną,Policję lub Pogotowie Ratunkowe  i jak to zrobić,
• sprawdź czy masz w domu apteczkę i na bieżąco uzupełniaj jej wyposażenie,
• staraj się poznać zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej, ustal ze Swoją rodziną sposoby komunikowania się na wypadek zagrożenia: w tym celu ustal   miejsce gdzie mogą udać się Twoje dzieci kiedy okolica domu jest zagrożona,a Ty jesteś w pracy (może to być rodzina,znajomi) lub gdzie mogą zostawić informację o swoim pobycie,
• warto zaopatrzyć się w latarki i co pewien czas sprawdzać ich sprawność,utrzymywać zapas wody w butelkach i żywności z dłuższym terminem przydatności do spożycia,
• zawsze zastosuj się do zaleceń służb ratowniczych i władz lokalnych


TLENEK WĘGLA (CZAD)
W związku z przypadkami zatruć użytkowników urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym i gazowym, informuje się i przypomina, że tlenek węgla zwany czadem jest gazem bezbarwnym,bezwonnym,skrajnie łatwo palnym i toksycznym. Jest nieco lżejszy od powietrza i tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
Czad będący gazem duszącym w przypadku narażenia układu oddechowego człowieka wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w przypadku długotrwałego wdychania.Następstwem ostrego zatrucia  może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,niewydolność wieńcowa i zawał.
W życiu codziennym z tlenkiem węgla( czadem) możemy się spotkać podczas eksploatacji urządzeń gazowych,w których odbywa się proces spalania gazu przy małej ilości powietrza a także,gdy następuje niezupełne spalenie gazu.Może wówczas powstać trujący tlenek węgla(czad). Na skutek niewłaściwego  odprowadzenia spalin i dymu z urządzeń grzewczych powstający czad może być szczególnie niebezpieczny dla zdrowia a nawet życia ludzi.
Zaniedbania w zakresie czyszczenia i przeglądów okresowych stanu technicznego przewodów kominowych( spalinowych,dymowych i wentylacyjnych) mogą być - a jak wykazuje praktyka codzienna –są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla na przykład podczas snu lub kąpieli
w pomieszczeniach gdzie zamontowane są urządzenia gazowe do ogrzewania wody lub powietrza.
Przypomina się, że:
przewody kominowe(dymowe,spalinowe i wentylacyjne) powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności  przez uprawnioną osobę (kominiarza).

BĄDŻ PRZYGOTOWANY  NA WYSTĄPIENIE BURZY

• ubezpiecz swoje mieszkanie,dom,samochód,zwierzęta,uprawy i inne od skutków burzy:
• przygotuj swoje mieszkanie;
• sprawdź drożność studzienek i rowów melioracyjnych wokół posesji.

PODCZAS BURZY
• zamknij okna,usuń przedmioty z parapetów i balkonów;
• wyłącz z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia elektryczne oraz anteny;
• jeśli jesteś poza domem unikaj drzew,linii energetycznych itp.

PO BURZY
• jeśli jesteś ubezpieczony przed usuwaniem skutków burzy wykonaj zdjęcia  zniszczeń, zarówno budynków jak i wyposażenia;
• ponownie sprawdź stan studzienek i rowów;
• o wszelkich szkodach mogących powodować kolejne niebezpieczeństwo dla ludzi bądź mienia informuj odpowiednie służby.

WICHURY I HURAGANY

PRZED NADEJŚCIEM WICHURY
• zamknij okna,zabezpiecz rynny i inne elementy budynku;
• sprawdź,czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do konstrukcji budynku;
• zabezpiecz lampy i inne urządzenia,które mogą ulec zniszczeniu;
• usuń z parapetów i balkonów przedmioty,które mogą zagrażać przechodniom;
• uprzątnij przedmioty,które mogłyby wyrządzić szkody (porwane przez wiatr );
• nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew,słupów i trakcji elektrycznych.

W TRAKCIE WICHURY
• wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu- ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru;
• schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien,sufitów i drzwi;
• znajdując się poza domem,pozostań w bezpiecznym miejscu;
• nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznym,planszami reklamowymi,drzewami itp.

PO WICHURZE:
• unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych;
• ostrożnie wkraczaj do swego domu;
• sprawdź instalacje: gazową,elektryczną,wodociągową i ściekową. 

POWÓDŹ- to szkody powstałe na skutek zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących,wskutek deszczu nawalnego i spływu wód płynących.

POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE- ogłasza się, jeżeli na wodowskazach stany wód osiągną poziom ostrzegawczy a prognoza pogody na najbliższe dni jest niekorzystna.

ALARM PRZECIWPOWODZIOWY - ogłasza się, jeżeli na wodowskazach stany wód osiągną poziom alarmu a prognoza pogody na najbliższe dni jest niekorzystna.

ZABEZPIECZ SWÓJ DOM  ABY OGRANICZYĆ STRATY POWODZIOWE:
• ubezpiecz się na wypadek powodzi a polisy przechowuj w bezpiecznym miejscu;
• zastosuj zabezpieczenia (zdejmowane zapory ochronne na drzwi,okna a nawet bramy wjazdowe i furtki),które pomogą ograniczyć straty a nawet pozwolą ich uniknąć- nie wymagają dużych nakładów finansowych i możesz wykonać je sam;
• przygotuj się,aby być samowystarczalnym przez okres 3 dni i zdolnym do pomocy sobie i innym;
• naucz domowników jak odłączyć prąd i gaz ;
• zgromadź materiały i narzędzia,które pozwolą Ci samodzielnie ograniczyć skutki powodzi takie jak worki,folia,piasek,łopaty,gwoździe;
• sprawdzaj stan studzienek i rowów w pobliżu posesji.

W CZASIE POWODZI
• miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania;
• w przypadku niebezpieczeństwa przemieszczaj się na wyżej położone tereny;
• zabezpiecz swoje mieszkanie,swój dom,tj. przenieś wartościowe wyposażenie domowe na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter;
• w czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne,ale nie dotykaj ich,gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową i wodociągową.
• w miarę możliwości na wyższych pietrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą, po wcześniejszym ich wysterylizowaniu;
• nie chodź po obszarach zalanych,jeżeli woda przemieszcza się szybko;
• dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem,nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
• jeżeli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych (np. do układania lub napełniania worków z piaskiem) - pomagaj !!!

PO POWODZI
• bądź  ostrożny, wjeżdżając na tereny dotknięte powodzią mogą być osłabione i mogą nie wytrzymać ciężaru Twojego samochodu;
• wyrzuć żywność,która miała kontakt z wodami powodziowymi;
• poinformuj odpowiednie służby o zagrożeniach występujących na Twoim terenie;
• sprawdzaj czy fundamenty Twojego domu nie mają pęknięć,aby upewnić się,że budynek nie grozi zawaleniem. Uważaj na poluzowane tynki,sufity.
• odpompuj zalane piwnice stopniowo- około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie- w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów.
• dopilnuj,aby instalacje domowe :elektryczne,gazowe i wodno- kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.
• jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby  uniknąć nieporozumień z odszkodowaniami. Zrób zdjęcia zastanych zniszczeń-zarówno budynku jak i wyposażenia.

POŻARY LASÓW

Pożary lasów to jedno z najczęściej występujących zagrożeń na terenie naszej Gminy. Przyczyną ich powstawania jest niestety często nieodpowiedzialne działanie człowieka.

ZAPAMIĘTAJ   !!!
W lasach i na terenach śródleśnych,na obszarze łąk,torfowisk i wrzosowisk,jak również w odległości do 100 m od granicy lasów  niedopuszczalne  jest wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru a mianowicie :
• rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub Zarządcę lasu- nie dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną oraz wykonywaniem  robót budowlanych,
• palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,
• wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań,lasów,zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym,a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania.

Zachowania mieszkańców zagrożonego pożarem terenu ograniczają się w zasadzie do udzielania pomocy strażakom oraz do nieutrudniania  akcji gaśniczej.
Jeżeli jednak będziemy osobą, która zauważy pożar lasu pamiętamy,aby zebrać jak najwięcej informacji niezbędnych strażakom do podjęcia działań.
Dzwoniąc z informacją, że pali się las,należy podać,w miarę możliwości,dokładne miejsce pożaru.
Podając informacje o pożarze podajemy również nasze dane personalne oraz numer telefonu z którego dzwonimy.
Jeżeli nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu,należy poczekać na przybycie jednostek straży pożarnej i przekazać strażakom wszelkie informacje dotyczące pożaru.                                                                                                                             

POŻARY
Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów są:
• bezmyślne,bądź umyślne działanie człowieka;
• zwarcia i wady instalacji elektrycznych

Zapobiegaj powstawaniu pożarów :
• bardzo ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych ( np. przenośne grzejniki  elektryczne,gazowe,piecyki na drewno i węgiel ),zgodnie z instrukcją  obsługi;
• zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga,ściany,firany,meble,stosy gazet itp.) przed możliwością kontaktu z  otwartym ogniem,żarem itp.;
• nie używaj kuchenki gazowej do dogrzewania mieszkania;
• sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej;
• nigdy nie „watuj korków”- automatyczny bezpiecznik kosztuje kilka złotych!
• włączając kilka urządzeń do jednego gniazda,przeciążasz instalację elektryczną;
• utrzymuj instalację odgromową oraz kominową w dobrym stanie.

WYCIEK SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

Uwolnienie  niebezpiecznych substancji toksycznych(TPS) może nastąpić w wyniku awarii, katastrofy lub wypadku. Źródłem zagrożenia są obiekty stałe (takie jak zakłady chemiczne, magazyny) i ruchome(cysterny samochodowe i kolejowe).
Sprawdź czy w Twoim sąsiedztwie znajdują się zakłady stosujące produkty toksyczne. Jeżeli tak to dowiedz się jaki zasięg może mieć ewentualny wyciek,jak zachowuje się dany produkt i jak można uchronić się przed jego działaniem. Przygotuj się na ewentualną ewakuację i stosuj się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Jeżeli mieszkasz w pobliżu szlaków komunikacyjnych drogowych lub kolejowych dowiedz się czy przewożone są nimi  substancje niebezpieczne.
Pojazdy przewożące takie substancje są specjalnie oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi:
• w górnej część tablicy umieszcza się dwu lub trzycyfrowy kod oznaczający właściwości niebezpieczne transportowanego materiału,
• w dolnej części umieszcza się numer identyfikacyjny substancji niebezpiecznej.

KATASTROFY I WYPADKI DROGOWE
Postępująca motoryzacja,ciągła rozbudowa sieci dróg i różnorodność przewożonych ładunków potęgują zagrożenia,które towarzyszą katastrofom i wypadkom drogowym. Powszechność motoryzacji nakłada na obywateli obowiązek znajomości podstawowych zasad i czynności do wykonania w razie wystąpienia katastrofy drogowej lub wypadku.
 
Zapamiętaj podstawowe zasady i czynności :
• zaparkuj swój pojazd przed miejscem zdarzenia celem zabezpieczenia miejsca,kierując koła w stronę pobocza, włącz światła awaryjne,
• nocą załóż na siebie coś jasnego lub przyczep sobie jakiś materiał odblaskowy i używaj latarki. Stosuj ogólne zasady bezpieczeństwa,
• powiadom  służby ratownicze-policję, pogotowie ratunkowe oraz straż pożarną,
• wyślij świadków wypadku,aby ostrzegali nadjeżdżających kierowców,
• ustaw trójkąty ostrzegawcze lub światła w odpowiedniej odległości(wg kodeksu ruchu drogowego) od miejsca wypadku z obu stron
• wyłącz zapłon we wszystkich uszkodzonych pojazdach i jeśli potrafisz,odłącz akumulator. zamknij dopływ paliwa w pojazdach z silnikiem diesla i w motocyklach,
• ustaw pojazdy w stabilnym położeniu. Jeśli samochód stoi normalnie,zaciągnij hamulec ręczny,włącz bieg lub zablokuj koła,spróbuj zabezpieczyć pojazd przed przewróceniem się.

Rozejrzyj się czy istnieją fizyczne zagrożenia:
• czy ktoś pali papierosa ?
• czy w najbliższym otoczeniu są pojazdy z oznakowaniem wskazującym na niebezpieczny ładunek?
• czy została zerwana napowietrzna linia energetyczna?
• czy w pobliżu jest rozlane paliwo ?
W wyniku zderzenia może dojść do różnych obrażeń u kierowcy i pasażerów. Jeśli nie nadjechała fachowa pomoc,szybko oceń stan poszkodowanych. Z samochodu wyciągaj ich tylko w niżej wymienionych sytuacjach :
• kiedy istnieje niebezpieczeństwo zapalenia się pojazdu,
• kiedy istnieje niebezpieczeństwo najechania na uszkodzony pojazd przez inny pojazd,
• kiedy potrzebna jest reanimacja poszkodowanego.

Zajmij się w pierwszej kolejności tymi,których życie jest zagrożone.
Przeszukaj teren,żeby nie pozostawić ofiar rzuconych gdzieś dalej od miejsca wypadku,lub które same oddaliły się(szok powypadkowy).
Bezzwłocznie, jeśli jest potrzeba, przystąp do reanimacji i opatrzenia obrażeń zagrażających życiu lub wyglądających niebezpiecznie.
Jeśli to możliwe zajmij się poszkodowanymi nie zmieniając ich pozycji (wyjątek –reanimacja). Wstępnie zawsze zakładaj,że nastąpiło uszkodzenie kręgów szyjnych. Podtrzymuj rękami głowę i szyję ofiary tak,aby mogła ona swobodnie oddychać. W miarę możliwości obserwuj stale wszystkich poszkodowanych,aż do nadejścia specjalistycznej pomocy.

ŚNIEŻYCE

Bądź przygotowany na wystąpienie śnieżyc, zawiei i zamieci:
• w czasie opadów pozostań w domu;
• jeżeli musisz wyjść na zewnątrz, ubierz się w ciepłą odzież wielowarstwową i powiadom kogokolwiek o docelowym miejscu podróży oraz przewidywanym czasie dotarcia na miejsce przeznaczenia;
• zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie,zwróć uwagę na zwisające sople, zwały śniegu na dachach budynków itp.

Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0o C może mieć taki sam skutek,jak stojące powietrze o temperaturze poniżej – 30o C. Może być to przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 2336


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór