kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


KORONAWIRUS (COVID-19)


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Udzielenie absolutorium Wójtowi gminy

Udzielenie absolutorium Wójtowi gminy

Data powstania: 2014-07-02 08:50
Data modyfikacji: 2014-07-02 08:56

Rada Gminy Kobiór kontroluje działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Powołuje w tym celu Komisję Rewizyjną, w której w skład wchodzą radni. Komisja ta opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega również zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta po zapoznaniu się z:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- sprawozdaniem finansowym;
- opinią regionalnej izby obrachunkowej o rocznym sprawozdaniu budżetowym gminy;
- informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
- stanowiskiem komisji rewizyjnej.
Sesja Rady Gminy Kobiór na której jednym z punktów było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok odbyła się w Kobiórze w dniu 27 czerwca. Wójt Gminy Stefan Ryt, przedstawił w terminie (do dnia 31 marca) sprawozdanie za poprzedni rok dotyczące budżetu oraz stanu mienia. Zaś na sesji Rady Wójt przedstawił najważniejsze fakty z 2013 roku: 
- modernizacja ul. Rzecznej;
- organizacja Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży Miast Partnerskich;
- podpisanie umowę na wywóz i zagospodarowanie odpadów;
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum;
- rozpoczęto rozbiórkę i budowę nowego wiaduktu nad torami PKP;
- wybudowano kanalizację do Restauracji Tatrzańska;
- doszło do podtopień przy ul. Ołtuszewskiego, Rzecznej i Łukowej;
- wpłynęły koncesje Ministra Środowiska na poszukiwanie złóż węgla kamiennego wokół Kobióra;
- ufundowano przez samorząd Gminy Kobiór figurę Św. Jacka;
- odbyły się obchody 50lecia Koła pszczelarzy;
- odbyły się obchody 50 lecie Koła łowieckiego Leśnik;
- otwarto pawilon handlowy Biedronka.
Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy – co oznacza, że przy 15osobowej radzie, co najmniej 8 głosów musi być „za” udzieleniem absolutorium, lub 8 „przeciw”. W takiej bowiem sytuacji mamy ważną uchwałę absolutoryjną. Na sesji Komisje:  Budżetu i Finansów,  Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa,  Kultury, Oświaty i Zdrowia, wyraziły pozytywną opinię w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium. Następnie odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która również była pozytywna. Kolejnym etapem było głosowanie radnych nad wnioskiem Rada Gminy jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 1931


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór