kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


zakup węgla


Akcja Zima 2022/2023


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacyjna

Data powstania: 2015-02-20 14:53
Data modyfikacji: 2015-02-20 14:55

Obecnie Gmina Kobiór realizuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ołtuszewskiego, ul. Leśników i ul. Nad Zalewem. Realizowany projekt jest dofinansowany w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Należy podkreślić, że Kobiór, jako jedna z niewielu gmin wiejskich w kraju już w chwili obecnej uzyskała wskazany dyrektywami krajowymi stopień skanalizowania – 85% mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej. Zakładamy, że do roku 2020 tzw. aglomeracja Kobiór będzie skanalizowana niemal w 100%. Determinacja naszego samorządu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacji programów wodno-ściekowych zaowocowała uplasowaniem się Kobióra na 8 miejscu w ogólnopolskim rankingu dotyczącym wykorzystania środków unijnych na cele inwestycyjne w perspektywie finansowej 2007-2013, opublikowanym w czasopiśmie samorządowym „Wspólnota” nr 29 z dnia 29.11.2014 roku. Jest to wspólne osiągnięcie mieszkańców Kobióra, którzy wykazali się odpowiedzialną podstawą i zaangażowaniem w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu za torami PKP w Kobiórze.
Podstawowymi założeniami obecnie realizowanego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” jest budowa około 4,5 km sieci kanalizacyjnej w tym 717 mb sieci tłocznej wraz z pompownią w rejonie ul. Leśników. Planowany termin odbioru końcowego to 15 maja 2015 roku. Bardzo istotnym zobowiązaniem umożliwiającym uzyskanie dotacji i pożyczki jest wykonanie przez mieszkańców na własny koszt przyłączy do sieci kanalizacyjnej w terminie do 30 czerwca 2015 r.

Obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wynika wprost z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).
Większość projektów indywidualnych przyłączy do budynków w rejonie ul. Ołtuszewskiego została wykonana w 2006 roku, jako część podstawowego zamówienia projektowego. Obecne uwarunkowania oraz zmiana definicji przyłączy w przepisach prawa spowodowały, że właściciele domów wybudowanych po 2006 roku zobowiązani są wykonać projekty przyłączy na własny koszt. W tym przypadku, sugerując sprawdzone rozwiązania, proponuje się powołanie Społecznego Komitetu do spraw budowy przyłączy, który wyłoniłby najtańszego projektanta.
Koszty budowy przyłączy przez mieszkańców są uzależnione od obranego sposobu ich realizacji. Mieszkańcy mogą sami budować przyłącza lub zlecić ich realizację specjalistycznym firmom. Wpływ na obniżenie kosztów może mieć nabycie niezbędnych materiałów budowlanych w hurtowni wspólnie przez grupę mieszkańców. W każdym przypadku przyłącza należy realizować na podstawie projektów zatwierdzonych uprzednio przez Kobiórski Zakład Komunalny, a zrealizowane przyłącze winno zostać odebrane przez przedstawicieli KZK, przed zasypaniem wykopu.
Teren na posesjach, przez które przechodzą ciągi główne kanalizacji sanitarnej, wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany doprowadzić do stanu poprzedniego po zakończeniu budowy. Na tę okoliczność wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowne oświadczenie właścicieli nieruchomości, bez którego roboty budowlane nie zostaną odebrane przez zamawiającego – Gminę Kobiór.
W związku z tym, że projekty budowlane sporządzone były kilka lat temu, niektórzy właściciele występują o korektę trasy. Zwrócono uwagę, że inwestor posiada ostateczne pozwolenia na budowę i dopuszczalne są jedynie nieistotne (w rozumieniu prawa budowlanego) zmiany usytuowania sieci w obrębie tych samych działek o ile nie spowoduje to zmiany spadków oraz kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Wszelkie drobne korekty trasy uwzględniające powyższe uwarunkowania, muszą być zaopiniowane przez inspektora nadzoru oraz projektanta. Przeniesienie trasy na teren innej działki nie jest możliwe gdyż nie dopuszcza tego zawarta umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Ponadto Gmina nie może liczyć na refundację kosztów realizacji niezaplanowanych wcześniej i nieobjętych pozwoleniami na budowę odcinków.
W związku z realizacją inwestycji w okresie zimowym, uciążliwości i straty w nasadzeniach nie powinny być zbyt wielkie. Właściciele posesji będą z wyprzedzeniem informowani o planach wykonawcy oraz o konieczności czasowego zablokowania dojazdów do posesji. Rozkopane w trakcie budowy drogi będą sukcesywnie przy-wracane do stanu używalności, a na koniec utwardzane zgodnie z zapisami projektu i warunkami umowy.  
W dniu 2 stycznia został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację powyższego zadania. Spośród 11 ofert, najkorzystniejszą okazała się oferta Firmy HYDROGOP z Katowic, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 1 484 000 zł brutto, oraz 48 miesięczny okres gwarancji. 12 stycznia br. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.
W chwili obecnej trwają prace w rejonie ulicy Leśników oraz przy ulicy Ołtuszewskiego. Do połowy lutego wykonano już około 25% sieci kanalizacyjnej tj. około 1100mb. W lutym Wykonawca wprowadził na plac budowy dodatkowe brygady w celu zintensyfikowania prac.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 1658


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór