kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


KORONAWIRUS (COVID-19)


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Relacja ze spotkania wójta z mieszkańcami w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Ołtuszewskiego, ul. Leśników i ul. Nad zalewem w Kobiórze

Relacja ze spotkania wójta z mieszkańcami w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Ołtuszewskiego, ul. Leśników i ul. Nad zalewem w Kobiórze

Data powstania: 2014-12-23 13:07
Data modyfikacji: 2014-12-23 13:16

W dniu 18 grudnia (czwartek) o godzinie 17:30 w siedzibie Gminnego Domu Kultury w Kobiórze odbyło się spotkanie z właścicielami nieruchomości usytuowanych przy ul. Ołtuszewskiego, ul. Leśników i ul. Nad Zalewem w Kobiórze. Celem spotkania było zaznajomienie przybyłych gości ze szczegółowymi planami budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wymienionych wyżej ulic oraz warunkami realizacji indywidualnych przyłączy do budynków mieszkalnych. Realizowany projekt jest dofinansowany w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na wstępie spotkania Wójt Gminy Kobiór Eugeniusz Lubański przedstawił licznie przybyłym gościom podstawowe założenia projektu, nawiązując do historii budowy sieci kanalizacyjnej w naszej gminie i przypominając, że Kobiór jako jedna z niewielu gmin wiejskich w kraju już w chwili obecnej uzyskała wskazany dyrektywami krajowymi stopień skanalizowania – 85% mieszkańców korzysta z dobrodziejstwa jakim jest sieć kanalizacyjna. Zakładamy, że do roku 2020 tzw. aglomeracja Kobiór będzie skanalizowana niemal w 100%. Determinacja naszego samorządu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacji programów wodno-ściekowych zaowocowała uplasowaniem się Kobióra na  8 miejscu w ogólnopolskim rankingu dotyczącym wykorzystania środków unijnych na cele inwestycyjne w perspektywie finansowej 2007-2013, opublikowanym w czasopiśmie samorządowym „Wspólnota” nr 29 z dnia 29.11.2014r.
Wójt podkreślił, że jest to wspólne osiągnięcie mieszkańców Kobióra, którzy wykazali się odpowiedzialną podstawą i zaangażowaniem w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu za torami PKP w Kobiórze, na Kajzerowcu, Plichtowicach i innych częściach Kobióra, jak również w trakcie gazyfikacji całej miejscowości na początku lat 90-tych ubiegłego wieku.
Wyjaśniono, że podstawowymi założeniami realizowanego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” jest budowa około 4,5 km sieci kanalizacyjnej w tym 717 mb sieci tłocznej wraz z pompownią w rejonie ul. Leśników. Planowany termin odbioru końcowego to 15 maja 2015 r. Bardzo istotnym zobowiązaniem umożliwiającym uzyskanie dotacji i pożyczki jest terminowe wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej przez mieszkańców. Wzorem lat ubiegłych mieszkańcy proszeni są o złożenie stosownych deklaracji o wykonaniu na własny koszt przyłącza w terminie do 30 czerwca 2015 r.
Obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wynika wprost z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).
Wójt poinformował, że większość projektów indywidualnych przyłączy do budynków w rejonie ul. Ołtuszewskiego została wykonana w 2006 roku jako część podstawowego zamówienia projektowego. Obecne uwarunkowania oraz zmiana definicji przyłączy w przepisach prawa spowodowały, że właściciele posesji wybudowanych po 2006 r. zobowiązani są wykonać projekty przyłączy na własny koszt. Wójt Gminy Kobiór zobowiązał się pomóc w tym przypadku, sugerując przy tym zastosowanie sprawdzonego rozwiązania, które doprowadziło do sprawnej realizacji przedsięwzięcia na osiedlu za torami PKP tj. powołanie Społecznego Komitetu do spraw budowy przyłączy, który wyłoniłby najtańszego projektanta.
W trakcie spotkania pojawiły się pytania o koszty budowy samych przyłączy. Poinformowano mieszkańców, że koszty są uzależnione od obranego sposobu ich realizacji. Mieszkańcy mogą sami budować przyłącza lub zlecić ich realizację specjalistycznym firmom. Wpływ na obniżenie kosztów może mieć nabycie niezbędnych materiałów budowlanych w hurtowni wspólnie przez grupę mieszkańców. W każdym przypadku przyłącza należy realizować na podstawie projektów zatwierdzonych uprzednio przez Kobiórski Zakład Komunalny, a zrealizowane przyłącze winno zostać odebrane przez przedstawicieli KZK,  przed zasypaniem wykopu.
Wójt poinformował ponadto właścicieli posesji, przez które przechodzić mają ciągi główne kanalizacji sanitarnej, że wykonawca robót budowlanych wyłoniony w przetargu jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu poprzedniego po zakończeniu budowy. Na tę okoliczność wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowne oświadczenie właścicieli nieruchomości, bez którego roboty budowlane nie zostaną odebrane przez zamawiającego – Gminę Kobiór.
W związku z tym, że projekty budowlane sporządzone były kilka lat temu, niektórzy właściciele występują o korektę trasy. Zwrócono uwagę, że inwestor posiada ostateczne pozwolenia na budowę, i dopuszczalne są jedynie nieistotne (w rozumieniu prawa budowlanego) zmiany usytuowania sieci w obrębie tych samych działek o ile nie spowoduje to zmiany spadków oraz kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Wszelkie drobne korekty trasy uwzględniające powyższe uwarunkowania, muszą być zaopiniowane przez inspektora nadzoru oraz projektanta. Przeniesienie trasy na teren innej działki nie jest możliwe gdyż nie dopuszcza tego zawarta umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Ponadto Gmina nie może liczyć na refundację kosztów realizacji niezaplanowanych wcześniej i nie objętych pozwoleniami na budowę odcinków.
Wójt podkreślił, że w związku z realizacją inwestycji w okresie zimowym uciążliwości i straty w nasadzeniach w nie powinny być zbyt wielkie. Właściciele posesji będą z wyprzedzeniem informowani o planach wykonawcy oraz o konieczności czasowego zablokowania dojazdów do posesji. Rozkopane w trakcie budowy drogi będą sukcesywnie przywracane do stanu używalności, a na koniec utwardzane zgodnie z zapisami projektu i warunkami umowy.  
Wójt wyraził nadzieję, że w jak najkrótszym czasie uda się wybrać wykonawcę robót, który bez zbędnej zwłoki rozpocznie pracę. Według opracowanego harmonogramu umowa z wykonawcą powinna być zawarta na początku 2015 roku. Jeżeli aura będzie sprzyjać realizacji inwestycji, roboty budowlane ruszą w połowie stycznia a zakończenie przewiduje się w połowie maja.

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie realizacji inwestycji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5, II piętro pokój nr 17, tel. 32 2188182 wew. 32, e-mail: gp@kobior.pl. Mapy z projektowanym przebiegiem sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronie www.bip.kobior.pl

Deklaracje można składać w Referacie Gospodarki Przestrzennej lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Kobiór.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 1701


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór