Jesteś tutaj: Strona główna / Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Data powstania: 2016-02-04 15:36
Data modyfikacji: 2016-02-04 15:38

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
KIEROWANE DO URZĘDU GMINY, W SPRAWCH DOTYCZĄCYCH SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

 

Czy odpady komunalne  gromadzimy w pojemnikach, czy workach ?

Nieruchomości „zamieszkałe” (do 2 lokali mieszkalnych)  i „mieszane”, zobowiązane są prowadzić zbiórkę odpadów w systemie  pojemnikowo-workowym. W pojemnikach antracytowych i grafitowych  gromadzimy odpady zmieszane i popiół-żużel, a w workach kolorowych: plastik, papier, opakowania szklane, odpady biodegradowalne (w sezonie wegetacyjnym).
W pojemniki właściciel nieruchomości zaopatruje się we własnym zakresie, natomiast worki LDPE dostarcza firma odbierająca odpady.
Nieruchomości  „zamieszkałe”  wielolokalowe (od 3 lokali wzwyż)  i „niezamieszkałe”, zobowiązane są prowadzić  zbiórkę odpadów wyłącznie w  systemie pojemnikowym  (kolory pojemników dostosowane do rodzaju odpadów, a  ich wielkość dostosowana do faktycznych potrzeb).

 

Czy segregacja żużla i popiołów jest obowiązkowa ?

Nowy regulamin poszerza segregację „u źródła” o popiół - żużel paleniskowy. Właściciel nieruchomości  jest zobowiązany wyposażyć swoją nieruchomość w pojemniki do gromadzenia tego odpadu według potrzeb i we własnym zakresie.
Uwaga! Pojemnik na popiół 120 l dostarczony nieodpłatnie przez operatora instalacji regionalnej - firmę MASTER, jest formą  pomocy skierowanej do właścicieli nieruchomości; jest oznaczony logiem instytucji jaka dofinansowała jego zakup (NFOŚ) i nie może być przeznaczony do gromadzenia innych odpadów. W szczególności, nie można go wykorzystywać do  gromadzenia  odpadów zmieszanych.
Właściciele nieruchomości mogą zaopatrzyć się we własnym zakresie w dodatkowe pojemniki na żużel, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby.
Żużel nie jest objęty limitem ilościowym i zostanie odebrany  przez firmę wywozową w ramach wnoszonych opłat, zgodnie z harmonogramem.
Nie  ma możliwości  realizowania odbioru  odpadów (w tym również żużla –popiołu), poza terminami wyznaczonymi w harmonogramie.

 

Czy istnieje możliwość gromadzenia popiołu-żużla w workach ?

Właściciele nieruchomości którzy ogrzewają budynki  paliwami „bezodpadowymi”, lecz dogrzewają je w sezonie zimowym kominkami opalanymi drewnem, nie muszą  gromadzić popiołu w pojemnikach. Dla tej grupy stworzono możliwość pobrania nieodpłatnie w PSZOK-u worka LDPE (szarego), w którym  mogą  gromadzić „lekki” popiół i wystawiać go do odbioru, zgodnie z harmonogramem.

 

Jak często będzie odbierany żużel - popiół z nieruchomości ?

Odbiór żużla i popiołu, zarówno w pojemnikach i workach, będzie odbywał się 1 raz w miesiącu w sezonie (od 1 października do 30 kwietnia), oraz dodatkowo 1 raz w miesiącu lipcu.

 

Czy w przypadku powstania w miesiącu dużych ilości żużla,  można go dosypywać do pojemnika na odpady zmieszane ?

Nie można żużla dosypywać do odpadów zmieszanych.
W przypadku gromadzenia żużla-popiołu w pojemniku na odpady „zmieszane”, firma wywozowa zobowiązana jest powiadomić Urząd Gminy o takiej nieprawidłowości.
W tym przypadku należy się liczyć  z naliczeniem  dodatkowej podwójnej opłaty za dany miesiąc; takie uchybienie  musi być traktowane  jako „brak segregacji” na nieruchomości.

 

Jaka jest minimalna pojemność pojemnika antracytowego na odpady zmieszane w jaką właściciel nieruchomości powinienem wyposażyć swoją nieruchomość?

Po wprowadzeniu segregacji popiołu minimalna wielkość pojemnika na odpady zmieszane została zmniejszona i wynosi obecnie:
a) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 - 6 osób:  jeden pojemnik 0,12 m3 (120 l),
b) dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 - 10 osób: jeden pojemnik 0,24m3 (240 l)
b) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 10 osób: jeden pojemnik 0,24m3 ( 240 l ) i jeden pojemnik 0,12 m3 (120l )

 

Ile i jakie worki do selektywnego gromadzenia odpadów, przysługują nowo zarejestrowanemu właścicielowi nieruchomości w pakiecie „startowym” na pierwszy miesiąc:

1  worek 120 l z folii LDPE w kolorze niebieskim dla zbiórki papieru i makulatury,
3  worki 120 l z foli LDPE w kolorze żółtym dla odbioru tworzyw sztucznych,
1  worek 120 l z foli LDPE w kolorze niebieskim dla zbiórki opakowań szklanych,
5  worków 120 l z foli LDPE w kolorze brązowym do zbiórki odpadów zielonych.

 

Jakie worki otrzymam, w momencie przekazania pełnych worków z odpadami segregowanymi firmie wywozowej:

- dla odpadów: plastik, szkło, papier, właścicielowi nieruchomości będą przekazywane worki zgodnie z zasadą „ilość przekazanych worków z odpadami = ilość worków nowych do gromadzenia odpadów”
- natomiast dla odpadów zielonych według zasady „worek za worek lecz nie więcej niż 5 sztuk”.

 

Co zrobić jeśli przysługująca ilość worków „brązowych” na odpady zielone, będzie nie wystarczająca? Czy będzie je można dokupić?

W Urzędzie Gminy będzie istniała możliwość zakupienia brązowego worka do gromadzenia odpadów  biodegradowalnych (w tym zielonych), według ceny faktycznego kosztu odbioru i zagospodarowania, powiększonej o cenę worka.
Płatność będzie następowała w Urzędzie Gminy przed wydaniem worka; worki „opłacone” zostaną oznakowane i będą odbierane przez firmę wywozową razem z workami „limitowanymi”.

 

Z jaką częstotliwością będą odbierane odpady gromadzone w workach brązowych?

Odpady komunalne gromadzone w workach brązowych  (tj. powstałe w ogródkach przydomowych np. skoszona trawa, wygrabione liście, usunięte chwasty, wycięte i rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów) będą odbierane raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.

 

Gdzie gromadzimy odpady kuchenne?

Odpady kuchenne tj. resztki żywności, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, odpady po owocach i warzywach, itd., dotychczas traktowane jako biodegradowalne, należy gromadzić  w pojemnikach razem z odpadami zmieszanymi. Ich odbiór będzie następował zgodnie z harmonogramem wywozu dla odpadów zmieszanych. Instalacja regionalna oddzieli je od pozostałych odpadów zmieszanych i przerobi na kompost i biogaz.

 

Co gromadzić w pojemniku antracytowym na odpady zmieszane, jeśli na swojej nieruchomości  prowadzę skrupulatną segregację w workach?

Pojemnik antracytowy przeznaczony jest do gromadzenia odpadów pozostałych po segregacji np. pampersy, środki higieny osobistej, zabrudzone folie i opakowania, worki z odkurzacza, opakowania po aerozolach, zużyte ścierki, zniszczone obuwie, niewielkie ilości  puszek metalowych i opakowań tetra – pak, a także resztki żywności, obierki, skorupki jaj, celulozowe opakowania po jajach, odpady po owocach i warzywach, fusy po kawie i herbacie. Do pojemnika powinny trafiać tylko te odpady, które nie są objęte systemem workowym oraz nieprzyjmowane w PSZOK-u.
Do pojemnika na odpady zmieszane nie można wsypywać popiołu – żużla.

 

Na PSZOK-u przy ulicy Centralnej wprowadzono limit ilościowy dostarczanych odpadów. Jaka grupa odpadów jest nim objęta?

Limitem zostały objęte odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe, meble, okna, opony z samochodów osobowych i dostawczych. Do  PSZOK-u  będzie je można dostarczać bezpłatnie w ilości do 1,0 tony/rok na mieszkanie (w budynkach wielolokalowych) i 1,0 tony/rok  na nieruchomość (w zabudowie jednorodzinnej).
W przypadku przekroczenia tej ilości, odpady te będą przyjmowane w systemie odpłatnym wg. obowiązującego cennika. Każdy właściciel nieruchomości zarejestrowany w gminnym systemie gospodarki odpadami, będzie miał prowadzoną indywidualną kartotekę dla tej grupy odpadów.

 

Przedsiębiorstwo wywozowe nie odebrało z mojej nieruchomości odpadów, co mogę zrobić w tej sytuacji?

Każdy właściciel nieruchomości ma możliwość zgłoszenia w Urzędzie Gminy interwencję w sprawie niewłaściwego realizowania wywozu przez przedsiębiorstwo wywozowe, tzw. reklamację.
Reklamacje można zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym na stronie internetowej lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kobiór, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty ich stwierdzenia.
Dokonując zgłoszenia reklamacji, należy podać przede wszystkim imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres na którym usługi były  świadczone w sposób niewłaściwy oraz rodzaj odpadów, które nie zostały odebrane lub odebrane w sposób niewłaściwy.

 

Czy można zamówić w ramach wnoszonej opłaty dodatkowy wywóz odpadów ?

Szczegółowy sposób i zakres usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych, określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór (uchwała Nr RG.0007.60.2015 z dnia 24.09.2015r.). W kwestii dodatkowego wywozu, niestety nie ma możliwości  realizowania odbioru odpadów poza terminami wyznaczonymi w harmonogramie.
Każdy właściciel, jeśli zaistnieje taka konieczność, może wyposażyć swoją nieruchomość w dodatkowe pojemniki na odpady. Zostaną one odebrane przez firmę wywozową w ramach wnoszonych opłat, zgodnie z harmonogramem.

 

Czy można  usytuować  plac na pojemniki  na zewnątrz posesji ?

Nie jest właściwe ustawianie na stałe pojemników i worków z odpadami segregowanymi w pasach drogowych i zieleńcach. W takim przypadku administrator drogi jest zobligowany zażądać opłaty „za zajęcie pasa drogowego” na cele nie związane z ruchem drogowym.
Właściciele nieruchomości, mogą ustawiać pojemniki i składować worki z odpadami w „placach gospodarczych” wbudowanych w ogrodzenia frontowe. Jest to rozwiązanie docelowe nad którym będziemy jeszcze musieli pracować kilka lat. Do tego czasu, odpady można wystawiać w dniu poprzedzającym odbiór i niezwłocznie po opróżnieniu przez firmę wywozową, umieścić z powrotem  na swojej posesji.

 

Czy można gromadzić odpady w pojemnikach o innych kolorach niż w regulaminie ?

W gminie Kobiór, jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 25 października 2005r., określającym kolory pojemników w jakich mogą być one zbierane. Celem uniknięcia dezorientacji przy klasyfikowaniu rodzaju odbieranych odpadów przez brygady wywozowe, a tym samym zwiększenia efektywności obsługi danej posesji, nie jest możliwe gromadzenie odpadów w pojemnikach (a w przypadku nieruchomości „zamieszkałych”, również w workach), innych kolorów niż zostało to określone poniżej:
- pojemniki i worki koloru antracytowego – odpady zmieszane,
- pojemniki i worki koloru żółtego – tworzywa sztuczne,
- pojemniki i worki koloru niebieskiego – papier, tektura,
- pojemniki i worki koloru zielonego – szkło opakowaniowe,
- pojemniki i worki koloru szarego – popiół.
W przypadku zaistnienia takiej konieczności, dopuszcza się możliwość „przemalowania” pojemnika; jest to właściwsza droga niż kontestowanie przyjętych regulaminem zasad dla wszystkich.

 

Ile odpadów  zostało  odebranych  z Kobióra w roku  2013, 2014 i 2015 ?

Od 1 lipca 2013r., czyli od momentu wejścia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami, do końca roku 2015r, z terenu Kobióra odebrano razem 4 671,85 ton odpadów.
W roku 2013 – 818,16 ton, w tym  między innymi 37,86 ton tworzyw sztucznych, 15,84 ton papieru i tektury, 44,34 tony szkła, 217,36 ton odpadów biodegradowalnych, oraz 411,80 ton odpadów zmieszanych.
W roku 2014 – 1887,29 ton, w tym między innymi 77,54 ton tworzyw sztucznych, 38,67 ton papieru i tektury, 89,91 ton szkła, 506,33 ton odpadów biodegradowalnych, oraz 985,37 ton odpadów zmieszanych.
W roku 2015 – 1966,40 ton, w tym między innymi 87,46 ton tworzyw sztucznych, 39,38 ton papieru i tektury, 97,03 ton szkła, 460,49 ton odpadów biodegradowalnych, 956,70 ton odpadów zmieszanych, oraz 90,99 ton popiołu.
Na podstawie powyższych danych, można zauważyć tendencję wzrostową w ilości odbieranych odpadów. Czy wprowadzona w nowym regulaminie limitacja niektórych odpadów (gromadzonych w workach brązowych, oraz odbieranych na PSZOK-u), spowoduje zahamowanie wzrostu, będzie można ocenić dopiero po trzecim kwartale b.r.




Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 7276


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór